KLAIPĖDOS ŽUVININKYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 20014 - 2020m. VEIKSMŲ PROGRAMAKlaipėdos ŽVVG 2014–2020 m. laikotarpiu veikia pagal Leader, transformuotos į Bendruomenės inicijuotą vietos plėtrą (BIVP), sąlygas:

  • - veikla grindžia trijų sektorių – pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios – partnerystės principu, įtraukiant fizinius ir juridinius asmenis;
  • - atstovauja Klaipėdos miesto žuvininkystės bendruomenės teritoriją, kurioje per 160 tūkst. gyventojų;

Savo veiklą orientuoją į žvejybos ir akvakultūros skatinimą ir teikia šiuos prioritetus:
  • - Žuvininkystės produktų vartojimo skatinimui;
  • - Verslumo ir konkurencingumo didinimui;
  • - Darbo vietų kūrimui;
  • - Jūros ir vidaus vandenų pritaikymui laivybai ir turizmui;
  • - Kultūros paveldui ir informacinei sklaidai.

Pateikiame galutinę, patvirtintą Klaipėdos žuvininkystės regiono vietos plėtros strategiją (žiūrėti čia).
Pilnas STRATEGIJOS tekstas yra šios svetainės dalyje Informacija