Naujienos

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS Nr. 1

Asociacija „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ kviečia teikti vietos projektus pagal strategijos „Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016–2023 m. strategija“ (toliau – VPS) priemonės „Žuvininkystės produktų populiarinimas ir inovatyvių verslo formų kūrimas“ (kodas BIVP-AKVA-SAVA-1) veiklos sritį „Žuvininkystės produkcijos vartojimo skatinimas. Inovatyvių verslo, prekybos formų kūrimo skatinimas“ (kodas BIVP- AKVA- SAVA-1.1).
Remiamos regioninės, nacionalinės, tarptautinės komunikacijos ir reklaminės kampanijos, siekiančios didinti visuomenės, įmonių, įstaigų informuotumą apie žvejybos produktus ir skatinančios jų vartojimą.
Vietos projektų paraiškas gali teikti viešieji juridiniai asmenys, registruoti Klaipėdos ŽVVG teritorijoje: nevyriausybinės organizacijos, bendruomeninės organizacijos, viešosios įstaigos.
Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018-11-19 8.00 val. iki 2018-12-28 17.00 val.
Vietos projektų paraiškos priimamos adresu: Birutės g. 22–311, LT-91187 Klaipėda, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.
Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. asociacijos „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ administracijos patalpose adresu: Birutės g. 22–311, LT-91187 Klaipėda, el. paštu klaipedazvvg@gmail.com, tel. +370 645 01230.

Aktuali dokumentacija:

Kvietimo Nr. 1 skelbimas
Finansavimo sąlygų aprašas (FSA)
Vietos projekto paraiškos forma (FSA 1 priedas)
Jungtinės veiklos sutartis (FSA 2 priedas)


Papildoma informacija:

Žvejybos ir akvakultūros vietos projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklės
„Suteiktos paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programą viešinimo taisyklės“


2018 m. lapkričio 14 d. 15.30 val. asociacijos „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ patalpose (Birutės g. 22-311, Klaipėda) vyks asociacijos „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ valdybos posėdis. DARBOTVARKĖ:


1. Dėl asociacijos ,,Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016–2023 m. strategijos priemonės ,,Žuvininkystės verslo skatinimas ir inovacijų diegimas įmonėse“ (kodas BIVP-AKVA-SAVA-2) srities ,,Inovacijų diegimas žvejybos įmonėse ir gamybos priemonių modernizavimas“ (kodas BIVP-AKVA-SAVA-2.2) vietos projektų atrankos kriterijų svarstymo.
2. Dėl asociacijos ,,Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016–2023 m. strategijos priemonės ,,Žvejybos infrastruktūros plėtra“ (kodas BIVP-AKVA-SAVA-4) srities ,,Pramoginės, pramoninės ir pramoginės žvejybos infrastruktūros sukūrimas ir esamos gerinimas“ (kodas BIVP-AKVA-SAVA-4.1) vietos projektų atrankos kriterijų svarstymo.
3. Dėl Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016–2023 m. strategijos pirmojo kvietimo teikti vietos projektus dokumentų tvirtinimo.

2018 m. spalio 8 d. vykusiame Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos vietos plėtros strategijų atrankos komiteto posėdyje (2018-10-23 protokolas Nr. 8D-541(5.50) pritarta asociacijos „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ KLAIPĖDOS ŽUVININKYSTĖS REGIONO PLĖTROS 2016–2023 M. STRATEGIJOS keitimui (dėl vietos projektų finansavimo intensyvumo pagerinimo) ir KLAIPĖDOS ŽUVININKYSTĖS REGIONO PLĖTROS 2016–2023 M. STRATEGIJOS priemonės „Žuvininkystės verslo skatinimas ir inovacijų diegimas įmonėse (kodas BIV-AKVA-SAVA-2) srities „Inovacijų diegimas žvejybos įmonėse ir gamybos priemonių modernizavimas (kodas BIV-AKVA-SAVA-2.2) bei priemonės „Žvejybos infrastruktūros plėtra“ (kodas BIV-AKVA-SAVA-4) srities „Pramoginės, pramoninės ir pramoginės žvejybos infrastruktūros sukūrimas ir esamos gerinimas (kodas BIV-AKVA-SAVA-4.1) vietos projektų atrankos kriterijams.

2018 m. rugsėjo 26 d. 15.30 val. asociacijos „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ buveinėje (Birutės g. 22-311, Klaipėda) vyks asociacijos valdybos posėdis.

Darbotvarkė:


1. „Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016–2023 m. strategija“ vietos projektų atrankos kriterijų svarstymas:
1.1. VPS priemonė „BIVP- AKVA- SAVA-1. Žuvininkystės produktų populiarinimas ir inovatyvių verslo formų kūrimas“;
1.2. VPS priemonė „BIVP- AKVA- SAVA-2 Žuvininkystės verslo skatinimas ir inovacijų diegimas įmonėse“.
2. „Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016–2023 m. strategija“ vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo svarstymas:
2.1. VPS priemonė „BIVP- AKVA- SAVA-1. Žuvininkystės produktų populiarinimas ir inovatyvių verslo formų kūrimas;
2.2. VPS priemonė „BIVP- AKVA- SAVA-2 Žuvininkystės verslo skatinimas ir inovacijų diegimas įmonėse“.
3. Dėl asociacijos „Klaipėdos žuvininkystės veiklos grupė“ valdybos narių 2018 m. birželio 5–7 d. komandiruotės į Taliną (Estija) dalyvauti Baltijos jūros žuvininkystės tinklo steigime.
4. Kiti klausimai.
VALDYBOS 2018-09-26 POSĖDŽIO PROTOKOLAS

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos strategijų atrankos komitetas, patvirtintas žemės ūkio ministro 2017 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 3D-106, pritarė šiems vietos projektų atrankos kriterijams:

1. BIVP- AKVA- SAVA-1. Žuvininkystės produktų populiarinimas ir inovatyvių verslo formų kūrimas;
2. BIVP- AKVA- SAVA-2.3 Tiesioginio žuvies pirkimo iš žvejų skatinimas;
3. BIVP- AKVA- SAVA-3.1 Žvejybos laivų ir įrangos modernizavimas, pritaikant pramoginei žvejybai, turizmui;
4. BIVP-AKVA-SAVA-5.1.Su marinistika ir žuvininkyste susijusio istorinio paveldo atkūrimas bei pritaikymas. Kultūros paveldo ir edukacinių programų informacinė sklaida.

2018-08-27 protokolas Nr. 8D-427 (5.50)

2018 m. liepos 17 d. 15 val. Klaipėdoje, Birutės g. 22-311, vyks asociacijos ,,Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ valdybos posėdis. Darbotvarkės klausimai:

1. Asociacijos ,,Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016–2023 m. strategijos priemonės BIVP-AKVA-SAVA5 ,,Marinistinės kultūros išsaugojimas ir puoselėjimas“ projektų atrankos kriterijų svarstymas.
2. „Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016–2023 m strategija“ keitimo svarstymas dėl atitikties Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. gegužės 22 d. įsakymui Nr.3 D-323 ,,Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. 3D-298 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“.
3. Vykdomų viešųjų pirkimų pristatymas.
VALDYBOS 2018-07-17 POSĖDŽIO PROTOKOLAS

Šiuo metu ruošiami finansavimo sąlygų aprašai 2016–2023 m. VPS vietos projektams vykdyti. Sekite informaciją.
Laukiama Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonių projektų atrankos komiteto posėdžio dėl asociacijos „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“  2016–2023 m. VPS vietos projektų atrankos kriterijų svarstymo. Sekite informaciją.  


Informuojame, kad buvo atšauktas 2018 m. birželio 26 d. planuotas Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonių projektų atrankos komiteto posėdis, kuriame turėjo būti svarstomi  Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupės 2016–2023 m. VPS vietos projektų atrankos kriterijai.


2018 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijoje vyks Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonių projektų atrankos komiteto posėdis, kuriame bus svarstomi Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupės 2016–2023 m. VPS vietos projektų atrankos kriterijai.


2018 m. birželio 8 d. pasirašytos darbo sutartys su naujais asociacijos „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“  darbuotojais.


Finansininkas – atlyginimas skaičiuojamas pagal Valstybės tarnybos įstatymo 1 priede „Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų pareigybių kategorijos ir pareiginių algų koeficientai“ pateikiamą A12 pareigybės kategoriją.
Viešųjų ryšių specialistas – atlyginimas skaičiuojamas pagal Valstybės tarnybos įstatymo 1 priede „Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų pareigybių kategorijos ir pareiginių algų koeficientai“ pateikiamą A12 pareigybės kategoriją.

2018 m. birželio 4 d. vyko asociacijos „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ valdybos posėdis.

Darbotvarkė:
1. Asociacijos ,,Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė” kolegialaus valdymo organo –valdybos – narių rinkimai.
2. Asociacijos ,,Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė” narystės klausimai.
3. Asociacijos ,,Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė” veiklos ataskaita.
4. Asociacijos ,,Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė” finansinė ataskaita.
5. Asociacijos ,,Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė” narių įnašai.
6. Asociacijos ,,Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė” VP strategija.
7. Asociacijos ,,Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė” VPS atrankos kriterijai.
8. Asociacijos ,,Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė” darbuotojų atranka.

Protokolas

VALDYBOS 2018-06-04 POSĖDŽIO PROTOKOLAS


2018 m. gegužės 2 d.  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijoje vyko Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonių projektų atrankos komiteto posėdis, kuriame buvo  svarstyti asociacijos „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“  2016–2023 m. VPS vietos projektų atrankos kriterijai.


2018 m. gegužės 24, 25 dienomis vyko asociacijos „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ potencialių darbuotojų atranka.


2018 m. gegužės 16 d. asociacijos „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“  visuotiniame susirinkime (II d.) svarstytas klausimas dėl naujų darbuotojų priėmimo.


2018 m. gegužės 14 d.  Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos patvirtino asociacjos „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“  2018 m. Metinio VPS administravimo išlaidų poreikio pagrindimo aprašą.

2018 m. gegužės 2 d. ir 16 d. vyko Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupės visuotinis ataskaitinis susirinkimas. Darbotvarkė*

1. Dėl asociacijos ,,Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016–2023 m. strategijos priemonės BIVP-AKVA-SAVA-1 „Žuvininkystės produktų populiarinimas ir inovatyvių verslo formų kūrimas“ (sritis: BIVP-AKVA-SAVA-1.1 „Žuvininkystės produkcijos vartojimo skatinimas. Inovatyvių verslo, prekybos formų kūrimo skatinimas“) vietos projektų atrankos kriterijų svarstymo;
2. Dėl asociacijos ,,Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016–2023 m. strategijos priemonės BIVP-AKVA-SAVA-2 „Žuvininkystės verslo skatinimas ir inovacijų diegimas įmonėse“ (sritis: BIVP-AKVA-SAVA-2.3 „Tiesioginio žuvies pirkimo iš žvejų skatinimas“) vietos projektų atrankos kriterijų svarstymo;
3. Dėl asociacijos ,,Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016–2023 m. strategijos priemonės BIVP- AKVA- SAVA-3 „Tvarios aplinkosauginės žvejybos skatinimas“ (sritis: BIVP- AKVA- SAVA-3.1 „Žvejybos laivų ir įrangos modernizavimas, pritaikant pramoginei žvejybai, turizmui“) vietos projektų atrankos kriterijų svarstymo;
4. Dėl asociacijos ,,Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016–2023 m. strategijos priemonės BIVP-AKVA-SAVA 5 ,,Su marinistika ir žuvininkyste susijusio istorinio paveldo atkūrimas bei pritaikymas. Kultūros paveldo ir edukacinių programų informacinė sklaida“ (sritis: BIVP-AKVA-SAVA-5.1 „Su marinistika ir žuvininkyste susijusio istorinio paveldo atkūrimas bei pritaikymas. Kultūros paveldo ir edukacinių programų informacinė sklaida“) vietos projektų atrankos kriterijų svarstymo;
5. Dėl strategijos „Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016–2023 metų strategija“ (9.2. VPS priemonės, turinčios veiklos sritis, 9.6.5.8 papunktis) keitimo svarstymo.


2018 m. kovo 29 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra, vykdydama  Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos Ketvirtojo sąjungos prioriteto priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ paramos sutartį Nr. 63VS-KL-16-1-00095, asociacijai „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ pervedė avansą veiklai vykdyti.


2018 m. sausio 2 d. su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos pasirašyta  Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos Ketvirtojo sąjungos prioriteto priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ paramos sutartis Nr. 63VS-KL-16-1-00095.


2017 m. liepos 31 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, išnagrinėjusi asociacijos „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“  2016 m. rugsėjo 6 d. pateiktą Vietos plėtros strategijos paraišką gauti paramą pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos kanclerio 2017 m. liepos 24 d. potvarkiu Nr. 4D-106  „Dėl projektų, kuriems skiriama parama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, informavo, kad  Vietos plėtros strategijai „Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016–2023 m. strategija“ Nr. 63VS-KL-16-1-00095-PR001 įgyvendinti skiriama 2 492 140,58 Eur dydžio parama.


2016 m. rugsėjo 6 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos pateikta vertinti asociacijos „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ parengta Klaipėdos regiono žuvininkystės plėtros 2014–2020 metų strategija.

Stategija PDF formatu.


2016 m. liepos 19 d. nuo 13 val. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje (Liepų g. 11, Klaipėda) vyks Klaipėdos regiono žuvininkystės vietos veiklos grupės 2014–2020 metų strategijos pristatymas Klaipėdos miesto visuomenei ir jūrinei bendruomenei.

Darbotvarkė.


Kviečiame atvykti į Klaipėdos regiono žuvininkystės vietos veiklos grupės 2014–2020 metų strategijos pristatymo dienos renginius 2016 m. liepos 19 dieną nuo 10 val. Klaipėdos žuvininkystės produktų aukciono salėje (Nemuno g. 40B, Klaipėda) vyks Klaipėdos regiono žuvininkystės vietos veiklos grupės 2014–2020 metų strategijos pristatymas žvejybos ir akvakultūros atstovams.

Darbotvarkė.


Jūs galite prisidėti prie Klaipėdos regiono žuvininkystės vietos veiklos grupės 2014–2020 metų strategijos kūrimo. Pašome užpildyti anketą ir atsiųsti asociacijai „ Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ el. paštu klaipedazvvg@gmail.com

Apklausos anketą rasite čia.


Asociacija „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ yra gavusi paramą rengti Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų vietos plėtros strategiją. Šiuo metu vyksta strategijos rengimo procesas. Asociacijos „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ pirmininkas ir 6 iniciatyvinės grupės nariai dalyvauja nuo birželio 13 iki liepos 14 d. vykstančiuose mokymuose, kurie skirti Strategijos rengimo įgūdžiams įgyti.

Iki 2016 m. rugsėjo 6 d. bus parengta ir pateikta Strategija. Patvirtinus Strategiją ji bus įgyvendinama asociacijos veiklos teritorijoje Klaipėdos mieste.

2016.05.11 KŽVVG pasirašyta paramos sutartis

„Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupės“ pirmininkas Arvydas Žiogas 2016 m. gegužės 11 dieną nuvyko į Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos bei pasirašė Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos ketvirtojo sąjungos prioriteto „Užimtumo ir teritorinės sanglaudos didinimo“ priemonės „Parengiamoji parama“ paramos sutartį Nr. 35PP-KL-15-1-00008-PR001.
Projektui „Klaipėdos žuvininkystės regionų plėtros strategijos rengimas“ skirta 12.000 eurų dydžio parama.
Projekto įgyvendinimo terminas: 2016 m. rugpjūčio 26 diena.

2016.04.15 KŽVVG skirta parama pagal priemonę „Parengiamoji parama“

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kanclerio 2016 m. balandžio 15 d. potvarkiu Nr. 4D-65 ,,Dėl Projektų, kuriems skiriama parama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos ketvirtojo Sąjungos prioriteto „Užimtumo ir teritorinės sanglaudos didinimas“ priemonę „Parengiamoji parama“, sąrašo patvirtinimo“ projektui "Klaipėdos žuvininkystės regionų plėtros strategijos rengimas“ Nr. 35PP-KL-15-1-00008-PR001 įgyvendinti yra skiriama 12 000 eurų dydžio parama. Parama skiriama iš Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondo (85% paramos sumos) ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų (15% paramos sumos).
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos pakvietė „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupę“ pateikti papildomus duomenis ir dokumentus reikalingus paramos sutarčiai parengti.

2015.11.02 KŽVVG pateikė paraišką gauti paramą VPS rengimui

“Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ pateikė paraišką Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos siekdama gauti paramą pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos ketvirtojo Sąjungos prioriteto „Užimtumo ir teritorinės sanglaudos didinimo“ priemonę „Parengiamoji parama“.
„Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupės“ pirmininkas Arvydas Žiogas su valdybos ir vietos veiklos grupės narių palaikymu parengė projektą „Klaipėdos žuvininkystės regionų plėtros strategijos rengimas“, kurio tikslas yra sudaryti sąlygas asociacijos nariams tinkamai paruošti vietos plėtros strategiją. Projekto įgyvendinimo metu numatyta įgyvendinti šias veiklas:

1.KŽVVG teritorijos analizė ir VPS rengimui būtinų duomenų rinkimas.
2.Susitikimų su tikslinių grupių atstovais organizavimas.
3. Mokymų organizavimas VPS rengiantiems asmenims.
4.Viešinimas ir bendruomenės įtraukimas.

Numatoma, jog visos projekto veiklos bus įgyvendintos per 3 mėnesius.